Μιχαήλ Κύρκος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1887 -

Καθηγητής Μ. Ε.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία