Ιστορικό εκλογών

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Εις Αθήνας και Πειραιά παρετηρήθη προθυμία προσελεύσεως των ψηφοφόρων, παρά τη βροχήν. Μέχρις της μεσημβρίας εις τας περισσότερα των εκλογικών τμημάτων είχον ψηφίσει σχεδόν οι ημισείς των εγγεγραμμένων. Ιδιαιτέραν προθυμίαν επέδειξον αι γυναίκες. Προσήλθον, κατά μεγαλύτερον ποσοστόν των ανδρών διά να ασκήσουν τα εκλογικά των δικαιώματα». εφ. Ελευθερία, 22.2.1956