Ιστορικό εκλογών

Η ισχυρή πλειοψηφία που εξασφάλισε ο Ελληνικός Συναγερμός στις εκλογές του 1952, επέτρεψαν στον Αλέξανδρο Παπάγο να σχηματίσει στις 19 Νοεμβρίου την πρώτη μονοκομματική κυβέρνηση της μεταπολεμικής περιόδου. Το κυβερνητικό σχήμα ωστόσο άρχισε να υφίσταται τριγμούς από την ασθένεια του πρωθυπουργού την άνοιξη του 1955 ο οποίος απεβίωσε τελικά στις 4 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή που σχηματίστηκε την επόμενη ημέρα εξέφρασε στις προγραμματικές της δηλώσεις την πρόθεση διενέργειας εκλογών την άνοιξη του επόμενου έτους. Ο νέος εκλογικός νόμος, πλειοψηφικό με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας, ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου και οι εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 19 Φεβρουαρίου 1956.

Στις εκλογές συμμετείχαν, η νεοϊδρυθείσα Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, ο ευρύτατος συνασπισμός της Δημοκρατικής Ένωσης (που είχαν συγκροτήσει το Κόμμα Φιλελευθέρων, η Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων και το Λαϊκό Κόμμα), το Κόμμα των Προοδευτικών, το Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα και μικρότερα κόμματα και τοπικοί συνδυασμοί.

ΕNΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Έναρξη εργασιών Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956 – © Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

«Τας πρώτας απογευματινάς ώρας εξέσπασε ραγδαία βροχή μετ’ αστραπών και βροντών, η οποία εδυσχέρανε την προσέλευσιν των εκλογέων εις τα τμήματα. […] Και εις τας δύο πόλεις αθροωτέρα κατά τας πρωινάς ώρας υπήρξεν η συρροή των γυναικών, εις τα ιδιαίτερα εκλογικά τμήματα των οποίων διεξήχθη με βραδύτητα η ψηφοφορία, λόγω της απειρίας των οικείων εφορευτικών επιτροπών – συγκειμένων εκ γυναικών – περί την ταχείαν ανεύρεσιν των ονομάτων των ψηφοφόρων εις τους εκλογικούς καταλόγους και περί την τήρησιν των λοιπόν διατυπώσεων. […] Κατά τηλεγραφήματα προς το υπουργείον Εσωτερικών, λόγω της κακοκαιρίας οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μερικών τμημάτων δεν ηδυνήθησαν να φθάσουν εις τον προορισμόν των, αλλ’ αι εκλογαί διεξήχθησαν άνευ αυτών, υπό μόνης της εφορευτικής επιτροπής.»

εφ. Καθημερινή, 20.2.1956

«Εις Αθήνας και Πειραιά παρετηρήθη προθυμία προσελεύσεως των ψηφοφόρων, παρά τη βροχήν. Μέχρις της μεσημβρίας εις τας περισσότερα των εκλογικών τμημάτων είχον ψηφίσει σχεδόν οι ημισείς των εγγεγραμμένων. Ιδιαιτέραν προθυμίαν επέδειξον αι γυναίκες. Προσήλθον, κατά μεγαλύτερον ποσοστόν των ανδρών διά να ασκήσουν τα εκλογικά των δικαιώματα».

εφ. Ελευθερία, 22.2.1956

«ΚΑΡΑΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ. Δεν λύθηκε ούτε το κυβερνητικό ούτε το πολιτικό θέμα με τις εκλογές. Και η Συνταγματική και η Δημοκρατική νομιμότητα δεν αποκαταστάθηκαν. Γιατί, όπως προεκλογικά έτσι και μετεκλογικά, η λαϊκή κυριαρχία στραγγαλίζεται. Το κυβερνητικό συγκρότημα επιμένει να κατακρατή την εξουσία. Και προαλείφεται να συνεχίση την διακυβέρνησιν της χώρας ως μετεκλογική κυβέρνησις, ενώ αντιπροσωπεύει την μειοψηφία, και μόνον την μειοψηφία.»

εφ. Αυγή, 23.2.1956