Οι εκλογές εκ των έσω

«Οι εκλογείς εσχημάτιζον κανονικώς την ουράν των έξωθι του εκλογικού τμήματος και επερίμεναν υπομονητικώς την σειράν των διά να ψηφίσουν. Επερίμεναν, χωρίς οιασδήποτε εκδηλώσεις. Αντιθέτως, θα ημπορούσε κανείς να ειπή ότι ο κάθε εκλογεύς εφρόντιζε να αποκρύπτη επιμελώς τα φρονήματά του. Μια απόπειρα διακριβώσεως του “τι ψηφίζει ο κόσμος” έμεινεν άνευ αποτελέσματος. […] Προσπάθεια να εξακριβωθή το φρόνημα των εκλογέων από τας εφημερίδας, απέτυχεν επίσης. Διότι οι εκλογείς εις την ουράν του τμήματος ή δεν κρατούν εφημερίδα ή την έχουν φυλάξει εις την τσέπην επιμελώς διά να μη φαίνεται. Οι ψηφοφόροι ήσαν γενικώς ανεκδήλωτοι.»

εφ. Ελευθερία, 10.9.1951

«Χαρακτηριστικό της χθεσινής εκλογής υπήρξεν η απόλυτος έλλειψις εκδηλώσεων που διέκρινε τους εκλογείς. Επεκράτησε δηλ. παντού η κατά την επιτυχή λαϊκήν έκφρασιν “μουγκαμάρα”. Κατέστη σχεδόν αδύνατον να συμπεράνη κανείς –όπως συνέβαινε σε άλλες εκλογές– και να σχηματίση κρίσιν από τα πεταμένα ψηφοδέλτια εις το ιδιαίτερον διαμέρισμα (παραβάν). Ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων είχον πεταχθή εις το δάπεδον. Όπως δε μας επληροφόρησαν πολλοί από τους αντιπροσώπους των διαφόρων κομμάτων, οι εκλογείς αυτή τη φορά “είχαν το χαρτάκι τους από το σπίτι ετοιμάσει”».

εφ. Εμπρός, 10.9.1951